Ανάθεση επιμέλειας από κοινού και στους δύο γονείς πριν την τροποποίηση του οικογενειακού δικαίου με τον ν.4800/2021

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

ΜΠρΠειρ 507/2021

Ανάθεση επιμέλειας από κοινού και στους δύο γονείς πριν την τροποποίηση του οικογενειακού δικαίου με τον ν.4800/2021. Κατανεμήθηκε ημερολογιακά στον καθένα γονέα η άσκηση της επιμέλειας στην κατοικία του οποίου θα διαμένει το ανήλικο τέκνο. Ρυθμίζει προσωρινά το δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα κατά τον χρόνο που δεν διαμένει με το ανήλικο τέκνο.

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Αριθμός: 507/2021

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Συγκροτήθηκε από τη Δικαστή Ειρήνη Καραγιαννάκη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, η ορίστηκε μετά από κλήρωση, χωρίς τη σύμπραξη γραμματέα.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του την 15η Απριλίου 2021 για να δικάσει την επόμενη υπόθεση μεταξύ:

Γης αιτούσας - καθ' ης η ανταίτηση: ..., κατοίκου Νίκαιας Αττικής, ατομικά και ως ασκούσα εν τοις πράγμασι την επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου της ..., η οποία παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου της ΑνναςΤσουλφίδου (ΔΣ Αθηνών - AM 23505), η οποία κατέθεσε σημείωμα.

Του καθ'ου η αίτηση-ανταιτούντος: ... κατοίκου Νίκαιας Αττικής, ατομικά και ως ασκών εν τοις πράγμασι την επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου του ..., ο οποίος παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου του Θεοδώρου Ανδρουλή (ΔΣ Πειραιά -AM 22046), ο οποίος κατέθεσε σημείωμα.

Η αιτούσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 26-2-2021 αίτηση της που κατατέθηκε στη γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού με αριθμό έκθεσης κατάθεσης …/2021 και ορίστηκε δικάσιμος η αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας.

Ο ανταιτών ζητεί να γίνει δεκτή η προφορικά ασκηθείσα στο ακροατήριο ανταίτηση του.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων αφού ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους, ζήτησαν να γίνουν αυτοί δεκτοί.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Εισάγονται προς συζήτηση: 1) η από 26-2-2021 και με αριθμό κατάθεσης ./2021 αίτηση και 2) η προφορικά ασκηθείσαανταίτηση, οι οποίες πρέπει να ενωθούν και να συνεκδικασθούν σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 246 ΚΠολΔ, διότι αφορούν τους ίδιους διαδίκους, υπάγονται στην ίδια διαδικασία (άρθρα 686 επ. ΚΠολΔ) και έτσι επιταχύνεται η ταχύτερη διεξαγωγή της δίκης και επέρχεται μείωση των εξόδων.

Από το συνδυασμό των διατάξεις των άρθρων 1510, 1511, 1512, 1514 του ΑΚ συνάγεται ότι η γονική μέριμνα, η οποία περιλαμβάνει την επιμέλεια του προσώπου του τέκνου, την διοίκηση της περιουσίας του και την εκπροσώπηση του σε κάθε υπόθεση ή δικαιοπραξία ή δίκη, ασκείται από τους γονείς του. Είναι δε έννοια ευρύτερη της επιμέλειας, η οποία (επιμέλεια) περιλαμβάνει την ανατροφή, την επίβλεψη, την μόρφωση και την εκπαίδευση του τέκνου, καθώς και τον προσδιορισμό του τόπου της διαμονής του. Στην περίπτωση όμως διακοπής της συζυγικής συμβιώσεως, όταν ανατρέπονται πλέον οι συνθήκες της ζωής της οικογένειας, καταργείται ο συζυγικός οίκος, δημιουργείται χωριστή εγκατάσταση του καθενός από τους γονείς και ανακύπτει θέμα της διαμονής των ανηλίκων τέκνων πλησίον του πατέρα ή της μητέρας τους, η ρύθμιση της γονικής μέριμνας αυτών γίνεται από το δικαστήριο. Ως κατευθυντήρια γραμμή για την άσκηση της γονικής μέριμνας ή μόνο της επιμέλειας, στην περίπτωση διαφωνίας των γονέων των τέκνων και της προσφυγής τους στο δικαστήριο, αλλά και πυρήνας για τον προσδιορισμό της ασκήσεως της γονικής μέριμνας του ανηλίκου είναι το αληθινό συμφέρον του τέκνου, που αποσκοπεί στην ανάπτυξη του ανηλίκου σε μία ανεξάρτητη και υπεύθυνη προσωπικότητα. Για την εξειδίκευση της αόριστης αυτής νομικής έννοιας δεν παρέχονται από τον νομοθέτη εκ των προτέρων σταθερά προσδιοριστικά στοιχεία πέραν από το επιβαλλόμενο στον δικαστή καθήκον να σεβαστεί την ισότητα μεταξύ των γονέων και να μην κάνει διακρίσεις εξαιτίας του φύλου, της κοινωνικής προέλευσης ή της περιουσιακής - οικονομικής κατάστασης τους. Η μικρή ηλικία του ανηλίκου τέκνου και το φύλο του δεν αποτελούν κυρίαρχο κατά νόμο στοιχείο για το προσδιορισμό του συμφέροντος του ανηλίκου αναφορικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή της μόνο της επιμέλειας στον ένα ή τον άλλο από τους γονείς του, γιατί η άποψη ότι η γονική μέριμνα των μικρής ηλικίας τέκνων πρέπει να ανατίθεται στη μητέρα τους λόγω του ότι έχουν ανάγκη της μητρικής στοργής και ιδιαίτερων περιποιήσεων, εξακολουθεί να ισχύει, κατά τις νεότερες ιατρικές παιδαγωγικές και ψυχολογικές έρευνες, μόνο για την νηπιακή ηλικία, για την οποία αναγνωρίζεται σαφής βιοκοινωνική υπεροχή στη μητέρα, ενώ για το μεταγενέστερο χρόνο αναγνωρίζεται ο σοβαρός ρόλος του πατέρα στην όλη διαμόρφωση των διαπροσωπικών σχέσεων του τέκνου. Στην δικαστική συνεπώς κρίση καταλείπεται ευρύ πεδίο ώστε, αφού ληφθούν υπόψη, όλες οι σχέσεις και οι περιστάσεις, να καταλήξει σε ρύθμιση τέτοια, που να εξυπηρετείται καλύτερα το συμφέρον του ανηλίκου τέκνου. Κρίσιμα προς τούτο στοιχεία είναι, μεταξύ άλλων, η καταλληλότητα του ή των γονέων για την ανάληψη του έργου της διαπαιδαγωγήσεως και της περιθάλψεως του ανηλίκου τέκνου, και οι έως τότε δεσμοί του τέκνου με τους γονείς και αδελφούς του. Για το σκοπό τούτο λαμβάνεται υπόψη η προσωπικότητα και η παιδαγωγική καταλληλότητα του κάθε γονέα και συνεκτιμώνται οι συνθήκες κατοικίας και η οικονομική κατάσταση τούτων (ΑΠ 121/2011, ΑΠ 414/2010, AΠ 1316/2009, ΑΠ 952/2007 Νόμος). Η διάσπαση εξάλλου της έγγαμης συμβίωσης των γονέων, με συνεπακόλουθο και τη διάσπαση της οικογενειακής συνοχής, κλονίζει σοβαρά την ψυχική ισορροπία του τέκνου που αισθάνεται ανασφάλεια και επιζητεί στήριγμα. Οι μεταξύ των συζύγων δημιουργούμενες έντονες αντιθέσεις ενίοτε αποκλείουν κάθε συνεννόηση μεταξύ τους αλλά και σε σχέση με τα τέκνα τους, τα οποία όχι σπανίως χρησιμοποιούνται ως όργανα για την άσκηση παντοειδών πιέσεων και την ικανοποίηση εκδικητικών διαθέσεων. Έτσι, υπό το κράτος της κατάστασης αυτής ο γονέας που αναλαμβάνει την επιμέλεια έχει, κατά την επιταγή του νόμου, πρόσθετα καθήκοντα και αυξημένη την ευθύνη της αντιμετώπισης των ως άνω ειδικών περιστάσεων κατά προύχοντα λόγο, κι αυτό προϋποθέτει την εξασφάλιση στο τέκνο κατάλληλοι συνθηκών προσαρμογής. Το αποτέλεσμα όμως αυτό, με γνώμονα πάντοτε το συμφέρον του τέκνου, κάθε άλλο παρά επιτυγχάνεται με την πλήρη αποξένωση του τέκνου από τον άλλο γονέα. Ήδη αυτή καθ’ εαυτή η ανάθεση της επιμέλειας στον ένα από τους γονείς, εκ λόγων αναγομένων στο συμφέρον του τέκνου, αποτελεί παρέκκλιση από την αρχή της ισότητας των γονέων στο λειτουργικό τούτο δικαίωμα τους το οποίο τίθεται υπό δικαστική ρύθμιση, παραβιάζονται δε και η αρχή αυτή και οι βασικοί κανόνες διαπαιδαγώγησης, που στηρίζονται στα πορίσματα της παιδικής ψυχολογίας προς βλάβη του ανηλίκου, ενώ παράλληλα δυσχεραίνεται και η ρυθμιστική επέμβαση του δικαστηρίου όταν το τέκνο περιάγεται σε στάση αρνήσεως ή αντιπάθειας έναντι του ετέρου των γονέων από πράξεις ή παραλείψεις εκείνου που έχει την επιμέλεια του (ΑΠ 1976/2008. ό.π.). Τέλος, σημαντικό κριτήριο για την εξειδίκευση του συμφέροντος του ανηλίκου αποτελεί η προσωπική του γνώμη, η αναζήτηση της οποίας εξαρτάται από την ωριμότητα αυτού, η οποία προϋποθέτει κάποια ηλικία και πρέπει να ζητείται και να συνεκτιμάται πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα (άρθρο 1511 παρ. 3 ΑΚ), εφόσον εκείνος είναι σε θέση να αντιληφθεί σαφώς το συμφέρον του και τη σημασία της διαφοράς (ΑΠ 1426/2009, ΑΠ 1976/2008, ΕφΛαρ. 3/2011 Νόμος).

Με την κρινόμενη κύρια αίτηση, η αιτούσα εκθέτει ότι με τον καθ' ου η αίτηση τέλεσαν νόμιμο θρησκευτικό γάμο κατά τον τύπο της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας την 17-9-2005 και από τον γάμο τους αυτό απέκτησαν ένα τέκνα, ηλικίας σήμερα 12 ετών. Ότι η έγγαμη συμβίωση τους διασπάσθηκε οριστικά ενώ ο γάμος τους δεν έχει λυθεί. Ότι ενώ στην αρχή της διάσπασης διαβιούσαν στην άλλοτε κοινή συζυγική οικία η ίδια ήδη έχει μετοικήσει σε μισθωμένη οικία ενώ το ανήλικο τέκνο τους διαβιεί με τον καθ' ου η αίτηση στην οικογενειακή οικία, ιδιοκτησία σας, την οποία η τελευταία μεταβίβασε λόγω γονικής παροχής σε αυτό. Εκθέτει, περαιτέρω, ότι λόγω της σχέσης που έχει αναπτύξει με το ανήλικο τέκνο της και για την αποφυγή ερίδων και εντάσεων με τον πατέρα αυτού και σύζυγο είναι αναγκαίο να ρυθμιστεί η επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου με την ανάθεση αυτή από κοινού στους δύο γονείς και με εβδομαδιαίο χρονικό καταμερισμό άλλως να ανατεθεί αποκλειστικά στην ίδια, άλλως να ρυθμιστεί το δικαίωμα επικοινωνίας και στη περίπτωση αυτή να απειληθεί κατά του καθ' ου προσωπική κράτηση ενός μηνός και χρηματική ποινή 300 ευρώ για κάθε παράβαση της σχετικής διάταξης της απόφασης που θα εκδοθεί και να καταδικαστεί ο καθ' ου στη δικαστική της δαπάνη. Με το ως άνω περιεχόμενο και αιτήματα η κρινόμενη αίτηση αρμόδια φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού, ως καθ' ύλην και κατά τόπο αρμόδιου, κατά την προκειμένη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 επ. ΚΠολΔ) και είναι ορισμένη και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1510, 1514, 1518, 1532, 1536 ΑΚ, 682, 735, 947, 950 και 176 ΚΠολΔ και πρέπει, συνεπώς, να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική βασιμότητα της.

Με την προφορικά ασκηθείσα στο ακροατήριο ανταίτηση του ο καθ'ου η αίτηση - ανταιτών, ζητεί να ρυθμιστεί προσωρινά η άσκηση της επιμέλειας του ανηλίκου τέκνων τους, έτσι ώστε, να ανατεθεί στον ίδιο και να καταδικαστεί η καθ’ ης η ανταίτηση στη δικαστική του δαπάνη. Η ανταίτηση αυτή ασκείται παραδεκτά προφορικά, σύμφωνα με το άρθρο 686 παρ. 6 ΚΠλΔ όπως ισχύει μετά η τροποποίηση του κατ' άρθρο 23 του ν. 4509/22.12.2017, και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1510 ΑΚ και 735 ΚΠολΔ, συνεπώς πρέπει να εξεταστεί και αυτή περαιτέρω κατ' ουσίαν, κατά την ίδια πιο πάνω διαδικασία των άρθρων 682 επ. ΚΠολΔ, συνεκδικαζόμενη λόγω πρόδηλης συνάφειας με την αίτηση.

Από την εκτίμηση των ένορκων καταθέσεων των μαρτύρων … και … που εξετάσθηκαν στο ακροατήριο με επιμέλεια της αιτούσας και του καθ' ου η αίτηση, αντίστοιχα, τις ανωμοτί καταθέσεις των διαδίκων, από όλα τα έγγραφα που προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, την προσωπική επικοινωνία της Δικαστή του Δικαστηρίου με το ανήλικο τέκνο των διαδίκων και όλη γενικά τη διαδικασία, πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα: Οι διάδικοι τέλεσαν νόμιμο θρησκευτικό γάμο κατά το τυπικό της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, την 17-9-2005 στον Ιερό Ναό Αγίου Χριστόφορου στο Χαϊδάρι Αττικής και από τον γάμο τους αυτό απέκτησαν δύο τέκνα, τον ... που γεννήθηκε την 6-3-2009. Η έγγαμη συμβίωση τους, όμως, δεν εξελίχθηκε ομαλά και ήδη οι διάδικοι είναι σε διάσπαση από το έτος 2019 ενώ η αιτούσα έχει μετοικήσει σε έτερη μισθωμένη οικία. Ωστόσο, ο ανήλικος υιός των διαδίκων διαμένει με τον πατέρα του στην πρώην συζυγική των διαδίκων, ιδιοκτησίας της, την οποία η ίδια έχει μεταβιβάσει στον ανήλικο υιό της δυνάμει του υπ' αριθμ. ./2020 συμβολαίου γονικής παροχής του συμβολαιογράφου   Αθηνών .... παρακρατώντας το δικαίωμα οίκησης για την ίδια ενώ η ίδια είχε, ήδη. μεταβιβάσει στον ανήλικο δυνάμει του υπ' αριθμ. ./2012 συμβολαίου γονικής παροχής της συμβολαιογράφου Πειραιώς … μία έκταση 1.112 τ.μ. με την επ' αυτού ισόγεια οικία στο δήμο Ωλένιας του νομού Αχαΐας. Η αιτούσα, ηλικίας 54 ετών. είναι υγιής, ελεύθερη επαγγελματίας και ειδικότερα λογίστρια και διατηρεί λογιστικό γραφείο ενώ διατηρεί και επιχείρηση ηλεκτρολογικού υλικού, όπου απασχολείται ως υπάλληλος ο σύζυγος της. Η ίδια έχει και τρία άλλα τέκνα από τον προηγούμενη γάμο της, τα οποία είναι ήδη ενήλικα και με το οποία πιθανολογήθηκε ότι διατηρεί άριστες σχέσεις. Η αιτούσα είναι ιδιαίτερα δραστήρια επαγγελματικά και στηρίζει μέσω της εργασίας της οικονομικά την οικογένεια της, για την οποία επιδεικνύει ιδιαίτερη προθυμία στην κάλυψη των υλικών και συναισθηματικών αναγκών της. Λόγω των επαγγελματικών αναγκών της έχει εξαντλητικό ωράριο και για το λόγο αυτό κατά τη διάρκεια του γάμου τους ο καθ' ου πατέρας του τέκνου είχε αναλάβει μεγάλο μέρος της φροντίδας του τέκνου με την επιμέλεια σχετικά με τη μετάβαση αυτού στις εξωσχολικές δραστηριότητες, φροντιστήρια, μελέτη κ.λπ. Μετά τη διάσπαση της συζυγικής της σχέσης με τον καθ' ου η ίδια διέμενε στον τρίτο όροφο της μονοκατοικίας που αποτελούσε τη συζυγική τους στέγη επί της οδού … στη Νίκαια Αττικής και η οποία της ανήκε κατά κυριότητα ενώ για την αποφυγή συγκρούσεων και ερίδων με τον καθ' ου η ίδια αποχώρησε από την άνω οικία και μίσθωσε έτερη επί της οδό … στη Νίκαια. Στην οικία αυτή έχει διαμορφώσει, δε και δωμάτιο ώστε να φιλοξενεί τον ανήλικο υιό της. Ο καθ' ου η αίτηση, ηλικίας 70 ετών, είναι υγιής, στο παρελθόν διατηρούσε ατομική επιχείρηση, η οποία πτώχευσε, ωστόσο έχει αποκατασταθεί πλέον και ως προειπώθηκε ήδη εργάζεται ως υπάλληλος στην επιχείρηση της αιτούσας. Ο ανήλικος είναι το μόνο τέκνο του με το οποίο διατηρεί έντονο συναισθηματικό δέσιμο, γεγονός που αναγνωρίζει και η αιτούσα. Ο ίδιος μετά τη διάσταση στη συζυγική του σχέση διαμένει με τον ανήλικο στην πρώην οικογενειακή οικία, η οποία έχει ήδη μεταβιβαστεί στον ανήλικο και αφιερώνει όλο τον ελεύθερο χρόνο του στην ανατροφή και τη διαπαιδαγώγηση του. Το ανήλικο τέκνο των διαδίκων αναπτύσσεται κανονικά, σωματικά και πνευματικά, σε σχέση με τη νεαρή ηλικία του και είναι μαθητής της έκτης τάξης δημοτικού ιδιωτικού σχολείου και παρουσιάζει πολύ καλές σχολικές επιδόσεις. Το παιδί παρακολουθεί ιδιαίτερα μαθήματα για την αρτιότερη προετοιμασία του για το σχολείο και την εν γένει παρακολούθηση της εκπαιδευτικής του πορείας. Επίσης, το ανήλικο τέκνο ασχολείται και με τον αθλητισμό, δραστηριότητα που είναι σε αναστολή λόγω της πανδημίας και των ισχυόντων υγειονομικών μέτρων στην επικράτεια, οι δε παραπάνω δραστηριότητες καλύπτουν κυρίως της απογευματινές ώρες του προγράμματος του ανηλίκου. Περαιτέρω, από την αποδεικτική διαδικασία πιθανολογήθηκε η αγάπη και το ενδιαφέρον, η σοβαρή πρόθεση και η ψυχική διάθεση και των δύο γονέων για να ασχοληθούν με την ανατροφή του παιδιού τους και ότι και οι δύο γονείς είναι εξίσου κατάλληλοι για την ανάθεση της επιμέλειας του προσώπου του ανηλίκου τέκνου τους. Ειδικότερα, το ανήλικο τέκνο λόγω της νεαρής ηλικίας του διατηρεί ισχυρό συναισθηματικό δεσμό με τον πατέρα του με τον οποίο άλλωστε συμβιώνει μετά τη διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης και ο οποίος το περιβάλλει με αγάπη και στοργή και ενδιαφέρεται και φροντίζει για την ανατροφή, την επίβλεψη και την ψυχοσωματική του υγεία και ανάπτυξη και είναι σε θέση να εξασφαλίσει ήρεμο και ομαλό ατομικό και οικογενειακό περιβάλλον. Αλλά και με τη μητέρα του πιθανολογείται ότι πριν τη διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης το ανήλικο τέκνο είχε δημιουργήσει ένα δυνατό ψυχικό δεσμό και είχαν αναπτυχθεί αμοιβαία μεταξύ τους αισθήματα στοργής και αγάπης, τα οποία ουδόλως έχουν ατονήσει καθώς η αιτούσα το χρονικό διάστημα από τη διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης μέχρι την άσκηση της υπό κρίση αίτησης έχει συστηματική επαφή και επικοινωνία με το παιδί της αφιερώνοντας συνειδητά ποιοτικό χρόνο σε αυτό και αποσκοπώντας στη οικοδόμηση και διατήρηση μίας στενής συναισθηματικής σχέσης μεταξύ τους. Επίσης, η ίδια κατά το χρόνο πριν από τη διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης είχε ενεργό ρόλο και διαρκή συμμετοχή στην ανατροφή του τέκνου τους, δεδομένου ότι πρόκειται για άτομο κοινοτικά δραστήριο και συγκροτημένο, η οποία μπορεί να συμβάλλει έτι περαιτέρω στην συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη του ανηλίκου. Με βάση τις παραπάνω παραδοχές πιθανολογείται ότι οι διάδικοι τρέφουν δυνατά αισθήματα αγάπης κι αφοσίωσης προς το ανήλικο τέκνο τους του οποίου ασκούν τη γονική μέριμνα έχουν πλήρη συνείδηση του γονεϊκού τους ρόλου και ασκούν προσηκόντως και ικανοποιητικά τα καθήκοντα, που τους επιβάλλονται και απορρέουν από την ιδιότητα τους αυτή και εκτελούν το έργο τους πρόθυμα και αγόγγυστα ανταποκρινόμενοι με στοργή και υπομονή στις υλικές και συναισθηματικές ανάγκες του ανηλίκου τέκνου τους ενώ και οι ίδιοι ως κοινωνικοί και υπεύθυνοι άνθρωποι με ευπρεπή συμπεριφορά και συγκροτημένο χαρακτήρα, λόγω της προσωπικότητάς τους και της παιδαγωγικής καταλληλότητας τους ως γονέων (AΠ 1393/2017, ΑΠ 952/2007, ΑΠ 317/2015), παρέχουν τα εχέγγυα για τη σωστή ανατροφή και διαπαιδαγώγηση του. Ενόψει της καταλληλότητας και των δύο γονέων και της θέλησης τους να ασχοληθούν συστηματικά με τον υιό τους σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν διαθέτουν κάποιο άλλο κατιόντα, ο οποίος να χρήζει επιμέλειας, το Δικαστήριο κρίνει ότι το συμφέρον του ανηλίκου σε μία υπεύθυνη, ανεξάρτητη και ψυχικά υγιή προσωπικότητα επιβάλλει προσωρινά την άσκηση της επιμέλειας του στους διαδίκους από κοινού με χρονική κατανομή αυτής ανάμεσα στους δύο γονείς. Ειδικότερα πρέπει να ρυθμιστεί η άσκηση αυτής ώστε κατά τις ημέρες Τρίτη και Πέμπτη και μετά το πέρας των σχολικών και εξωσχολικών υποχρεώσεων του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων αυτό να διαμένει με τη μητέρα του όπως και το πρώτο και τρίτο Σαββατοκύριακο κάθε μήνα και δη από το πρωί του Σαββάτου και όψα 10.00 μέχρι το πρωί της Δευτέρας, οπότε η μητέρα αυτού θα επιμελείται την μετάβαση του στο σχολείο, ενώ τις υπόλοιπες ημέρες του μήνα θα διαμένει με τον πατέρα του.  Επίσης, τις εορτές των Χριστουγέννων και Πάσχα όπως και τις θερινές διακοπές ο χρόνος θα κατανέμεται ισόχρονα και ειδικότερα : α) τις εορτές των Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς και του Πάσχα, κατά την πρώτη εβδομάδα των εορτών θα διαμένει στον πατέρα και κατά τη δεύτερη εβδομάδα στη μητέρα εναλλάξ ανά έτος, ενώ β) κατά τις θερινές διακοπές 15 ημέρες συνεχόμενες το Ιούλιο και αντίστοιχο διάστημα τον Αύγουστο θα διαμένει με καθένα από τους γονείς του μετά από συνεννόηση μεταξύ τους (γονέων και ανηλίκου). Είναι, δε, αυτονόητο ότι τις λοιπές ημέρες του θέρους θα ισχύει η εβδομαδιαία ρύθμιση της επιμέλειας ως άνω. Η παραπάνω ρύθμιση στοχεύει και στη μη δέσμευση του ανήλικου ως προς την επικοινωνία με τους γονείς του δεδομένου ότι αυτό σύντομα θα εισέλθει στην εφηβεία και οποιοσδήποτε εξαναγκασμός είναι δυνατόν να λειτουργήσει αρνητικά στη σχέση του με τους γονείς του. Επίσης, η παραπάνω άσκηση της επιμέλειας εξασφαλίζει την ισότιμη συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή του παιδιού και ενισχύει τους δεσμούς του ανηλίκου τέκνου με αμφότερους τους γονείς τους, περιορίζοντας έτσι τις αναπόφευκτα δυσμενείς επιπτώσεις που προκαλεί το διαζύγιο στην ψυχολογία και την εν γένει προσωπικότητα του τέκνου. Επιπλέον με την παραλλήλως προσδοκώμενη επίδειξη εκ μέρους των διαδίκων της αυξημένης υπευθυνότητας και ευαισθητοποίησης, αναμένεται ότι θα επικρατήσει το απαραίτητο κλίμα γαλήνης και ηρεμίας στις σχέσεις μεταξύ των διαδίκων και σταθερότητας και ασφάλειας που είναι αναγκαίο για την ομαλή και απρόσκοπτη εξέλιξη της προσωπικότητας του καθόσον επιβάλλεται η μεταξύ τους συνεργασία, ώστε το τέκνο να μην γίνεται δέκτης αντιφατικών και διαφορετικών μηνυμάτων από τους γονείς του. Συντρέχει, συνεπώς, επείγουσα περίπτωση όπως ρυθμιστεί προσωρινά η επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή ως βάσιμη η υπό κρίση αίτηση κατά το κύριο αίτημα της και να διαταχθεί το ασφαλιστικό μέτρο που κατά την κρίση του Δικαστηρίου αρμόζει στην κρινόμενη περίπτωση κατ’ άρθρο 692 παρ. 1 ΚΠολΔ κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας και να απορριφθεί η ανταίτηση αποκλειστικής επιμέλειας του ανταιτούντος. Πρέπει, ωστόσο, να ρυθμιστεί αυτεπαγγέλτως προσωρινά και το δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα κατά το χρονικό διάστημα που δεν διαμένει το τέκνο μαζί του, κατά το ειδικότερα στο διατακτικό της παρούσας. Τέλος, τα δικαστικά έξοδα πρέπει να συμψηφιστούν μεταξύ των διαδίκων στο σύνολο τους. καθόσον πρόκειται για διαφορά ανάμεσα σε συζύγους (άρθρα 179. 191 παρ.2 ΚΠολΔ) κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Συνεκδικάζει την από 26-2-2021 και με αριθμό κατάθεσης ./2021 αίτηση και στο ακροατήριο προφορικά ασκηθείσαανταίτηση, κατ' αντιμωλία των διαδίκων.

Απορρίπτει την στο ακροατήριο προφορικά ασκηθείσαανταίτηση.

Δέχεται εν μέρει την αίτηση.

Αναθέτει προσωρινά την άσκηση της επιμέλειας του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων ... από κοινού και στους δύο διαδίκους - γονείς του και συγκεκριμένα την κατανέμει ημερολογιακά στον καθένα, στην κατοικία του οποίου θα διαμένει το ανήλικο τέκνο και δη τις ημέρες Δευτέρα - Τετάρτη και Παρασκευή στον πατέρα αυτού και την Τρίτη και Πέμπτη στη μητέρα του. μετά το πέρας των σχολικών και εξωσχολικών δραστηριοτήτων του, όπως και το πρώτο και τρίτο Σαββατοκύριακο κάθε μήνα θα διαμένει στη μητέρα του από τις 10.00 το πρωί του Σαββάτου μέχρι το πρωί της Δευτέρας, οπότε και θα μεταβαίνει στο σχολείο του, κατά δε τις εορτές των Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς και του Πάσχα, κατά την πρώτη εβδομάδα των εορτών θα διαμένει στον πατέρα και κατά τη δεύτερη εβδομάδα στη μητέρα εναλλάξ ανά έτος, ενώ κατά τις θερινές διακοπές 15 ημέρες συνεχόμενες τον Ιούλιο και αντίστοιχο διάστημα τον Αύγουστο θα διαμένει με καθένα από τους γονείς του μετά από συνεννόηση μεταξύ τους (γονέων και ανηλίκου).

Ρυθμίζει προσωρινά το δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα κατά το χρόνο που δεν διαμένει με το ανήλικο τέκνο και επιτρέπει στο γονέα να επικοινωνεί με το ανήλικο τέκνο του καθημερινά ελεύθερα στο σταθερό τηλέφωνο της οικίας του γονέα που θα διαμένει το ανήλικο τέκνο ή και με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας (viber, skype κ.λπ.), εφόσον δεν θα διαταράσσεται το πρόγραμμα σχολικών και εξωσχολικών δραστηριοτήτων του ανηλίκου.

Συμψηφίζει στο σύνολο τους τα δικαστικά έξοδα των διαδίκων.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στο ακροατήριο του, σε έκτακτη, δημόσια συνεδρίαση, στον Πειραιά, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους, στις 3 Ιουνίου 2021.

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

                                               (για τη δημοσίευση)